Training DVD

Training DVDs: $120 $99 each, included shipping worldwide.
Buy 5 DVDs we'll send you the sixth DVD for free!
Email us the title of the 6th DVD
We'll ship out 5 + 1free DVDs in one package

DVD tự học: $120 $99/dĩa, bao gửi đi toàn cầu.
Mua 5 DVD tặng thêm 1 DVD thứ 6.
email chúng tôi tựa của DVD thứ 6
Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị 5 + 1DVD miễn phí trong cùng 1 gói hàng

Đàn Bầu lớp 1 $120 | 99 USD
Đàn Bầu lớp 2 $120 | 99 USD
Đàn Bầu lớp 3 $120 | 99 USD
Đàn Nguyệt 1 $120 | 99 USD
Đàn Nguyệt 2 $120 | 99 USD
Đàn Nhị Lớp 1 $120 | 99 USD
Đàn Tranh 1 $120 | 99 USD
Đàn Tranh 2 $120 | 99 USD
Ghita cổ nhạc 1 $120 | 99 USD
Ghita cổ nhạc 2 $120 | 99 USD
Tự học Sáo 1 $120 | 99 USD
Tự học Sáo 2 $120 | 99 USD
Đàn Tranh TTCL $120 | 99 USD
Tranh Đệm Thơ1 $120 | 99 USD
 • Đàn Bầu -1
 • Đàn Bầu -2
 • Đàn Bầu -3
 • Đàn Nhị
 • Đ.Tranh ngâm thơ
 • Đ.Nguyệt 1
 • Đ.Nguyệt 2
 • Đ.Tranh Tài tử cải lương
 • Đ.Tranh 1
 • Đ.Tranh 2
 • Ghita Cổ nhạc 1
 • Ghita Cổ nhạc 2
 • Tự học Sáo-1
 • Tự học Sáo-2

Copyright 2013 - All rights reserved

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk