Đàn Bầu

Đ.Bầu 1

 • Tư thế ngồi đàn
 • Bài tập dây buông
 • Nhấn quãng 2 trưởng
 • Chùn quãng 2 trưởng
 • Xuân phong –Long hổ
 • Bài tạ
 • Trèo lên quán dốc
 • Nhấn quãng 3 thứ
 • Lý Lu Là
 • Lý Chim Quyên

Đ.Bầu 2

 • Cây Trúc Xinh
 • Thu hồ
 • Lý Tình như
 • Chùn quãng 3 trưởng
 • Trăng thu dạ khúc
 • Nhấn quãng 3 thứ
 • Qua cầu gió bay
 • Nhấn quãng 3 trưởng
 • Chùn quãng 4 đúng
 • Lý tình tang
 • Nhấn quãng 4 đúng
 • Lòng mẹ
 • Quê mẹ
 • Quê mẹ với dàn nhạc

Đ.Bầu 3

 • Giới thiệu
 • Bài tạp đảo phách
 • Ngũ điểm và bài tạ
 • Chùn quãng 4 đúng
 • Lý con sáo Huế
 • Trống cơm
 • Lý chiều chiều
 • Ru con nam bộ (phần 1)
 • Ru con nam bộ(phần 2 phát triển)

Training DVD

 • Đàn Bầu -1
 • Đàn Bầu -2
 • Đàn Bầu -3
 • Đàn Nhị
 • Đ.Tranh ngâm thơ
 • Đ.Nguyệt 1
 • Đ.Nguyệt 2
 • Đ.Tranh Tài tử cải lương
 • Đ.Tranh 1
 • Đ.Tranh 2
 • Ghita Cổ nhạc 1
 • Ghita Cổ nhạc 2
 • Tự học Sáo-1
 • Tự học Sáo-2
Full Review William Hill www.wbetting.co.uk